Algemene Voorwaarden


1. Algemeen
VIAMariëlle is opgericht door Mariëlle Zaalberg gevestigd te Prinsenbeek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 86487361. VIAMariëlle richt zich op het coachen van kinderen, jongeren en volwassenen. Dit kan door middel van een persoonlijke sessie of beeldbellend.

2. Inzet en eigen verantwoordelijkheid
VIAMariëlle gaat uit van eigen verantwoordelijkheid. VIAMariëlle is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de therapie/coaching. VIAMariëlle is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten en/of evt. ondersteunende middelen door.
Bij lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt VIAMariëlle aan contact op te nemen met de huisarts. Daarbij is het wederom de verantwoordelijkheid van de cliënt in het maken van keuzes met betrekking tot de gekozen hulpverlening. Reguliere hulpverlening gaat heel goed samen met NEI.

3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken en eventuele overeenkomsten van of met VIAMariëlle en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

4. Observatie en verslag
Op verzoek van de cliënt kan een kort verslag worden gemaakt van de sessie(s), voor eigen gebruik.

5. Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar
VIAMariëlle is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende de ouder(s)/verzorger(s) akkoord moeten gaan met de NEI therapie. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de therapie. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. VIAMariëlle kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

6. Vertrouwelijkheid
VIAMariëlle is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de therapie sessies.
VIAMariëlle kan ouder(s)/verzorger(s) van een cliënt vanaf 16 jaar alleen informeren over zaken waarvoor zij toestemming heeft gekregen van de cliënt. In geval van bedreiging, onveiligheid, schade met betrekking tot de cliënt, zal de coach ouder(s)/verzorger(s) wel inlichten zonder toestemming van de cliënt.

7. Verhindering
Verhindering kan gebeuren. Bij het afzeggen van afspraken dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden gedaan. Indien dit niet het geval is, wordt het volledige bedrag van de sessie doorberekend.
Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk.

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst/afspraken
VIAMariëlle is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst/afspraken te ontbinden, indien de cliënt (en/of de ouders) de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
Voorts is VIAMariëlle bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst/afspraken onmogelijk is of indien er zich:
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst/afspraken in redelijkheid niet van VIAMariëlle kan worden gevergd.

9. Betalingsvoorwaarden
9.1
De in rekening gebrachte kosten dienen direct betaald te worden.
9.2
De cliënt blijft ten alle tijden gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
9.3
Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.
9.4
In het geval de cliënt niet tijdig en/of volledig betaald, is deze in verzuim. De coach is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant ervan wettelijk rente bij de cliënt in rekening te brengen. De coach is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan incasso verbonden zijn (met begrip van de buiten gerechtigde kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
9.5
Bij betalingsachterstand is de coach bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten bij contante betaling.
9.6
De betalingsplicht wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de coach indient over de factuur en/of betalingsverplichting, tenzij de coach instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
9.7
De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de coach verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

10. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.viamarielle.com.